Juho Saari (toim.): Suomen malli – Murroksesta menestykseen?, Yliopistopaino, 420 s., Helsinki 2006

1153125598_Saari.jpgMurroksesta menestykseen vai menestyk­sestä murrokseen?

Suomen malli on noin neljäs Juho Saaren yksinomaan vuoden 2006 ensimmäisellä puoliskolla toimittajana ulossaattama kirja. (Muut ovat Eurooppalaistuminen. Suomen sopeutuminen Euroopan integraa­tioon, Suomen mallia analysoimassa, Sosiaalipo­litiikka talous- ja rahaliitossa ja Historiallinen käänne. Johda­tus pitkän aikavälin historiantutki­mukseen. Myös edellisenä vuonna häneltä ilmestyi saman verran teoksia.

Juho Saari ei kuitenkaan ole ammattimainen kustannustoimittaja vaan valtiotieteen tohtori, professuuria hoitanut sosiaalipo­li­tiikan dosentti ja sosiaali- ja terveysministeriön neuvotteleva virkamies. Hän on myös kirjoittanut suuren osan näiden kirjojen tekstistä, Suomen mallistakin reilusti yli puolet. Tällaista tuotteliaisuutta saa Jörn Donnerkin jo kadehtia.

Määrää oleellisempi on tietenkin tekstin laatu ja relevanssi, eikä sen suhteen ole tämänkään kirjan osalta huomauttamista. Manuel Castells ja Pekka Himanen julkaisivat jo viisi vuotta sitten kirjan Suomen tietoyhteiskuntamalli. Sitä ennen suomalai­set eivät ole juurikaan nähneet elämöidä millään omalla mallil­laan – eikä siihen ole syytä ollutkaan – kunhan olemme tyytyneet nauttimaan osin ansiotonta arvonnousua ns. pohjoismaisen hyvin­vointivaltion yhtenä osallisena. Nyt itsevarmuutemme on kasvanut jo niin paljon, että Castells-Himasen käsite on lyhenty­nyt Suomen mallik­si.

Tosiasiassa Suomi on nyktin ollut aika pidättyväi­nen oman menes­tyk­sensä mainostajana ja vain vas­tannut kasvannee­seen kysyn­tään. Kun EU:n ns. Lissabonin strategiaa tavoitteenaan tehdä Euroopas­ta maailman kilpailukykyisin talousalue vuoteen 2010 mennessä kuusi vuotta sitten lähdettiin toteuttamaan vilkuiltiin Euroopas­sa ensi sijassa Atlantin ylitse ja pidettiin USA:ta jonkinlaisena tavoit­teellisena mallina. Näin ei enää onneksi tehdä, vaan kasva­vaa kiinnostusta on alkanut herättää se, miksi ja miten jotkut eu­rooppalaiset maat pärjäävät muita paremmin, myös maailmanlaa­juisessa vertailussa. Tällöin on todettu, ettei vain Suomi vaan yleensä kaikki viisi pohjoismaata ovat erilaisten kansainvälisten milloin kilpailukykyä, korruption vähäisyyttä, elintasoa, ympä­ristönsuojelua, osaamissaavutuksia ym. mittaavissa kauneuskilpai­luissa kärkikymmenikössä.

Tähän kiinnostukseen Juho Saari ja hänen kirjoittajaryhmänsä pyrkii antamaan vastauksia. Mikään yksipuolinen mainoskirja ei Suomen malli kuitenkaan ole. Kirjoittajat eivät siten ole (it­se)kritiikittö­miä, vaan pyrkivät myös kuvaamaan Suomen mallin puutteita ja siihen kohdis­tuvia uhkia sekä sen miten monet asiat ovat myös menossa kyseenalaiseen suuntaan. Vaikka kokoomateokses­sa kirjoitukset aina ovat vähän eri tasoisia on käsittelynäkökul­ma kuitenkin pyritty standardisoimaan siten, että kehitys kuudel­la eri politiikkalohkolla – talous-, työllisyys-, koulutus-, sosiaali-, tietoyhteiskunta- ja ympäristöpolitiikka – käydään läpi samanlaisella kysymyksenasettelulla historian, laman, raken­teen, eurooppalaistumisen ja tulevien haasteiden osalta.

Saaren ja hänen ryhmänsä asiantuntemusta on myös ryhdytty käyt­tämään aktiivisemmin Suomen mallin esittelyssä. Ranskassa on jo järjestetty positiivista mielenkiintoa herättänyt seminaari aiheesta ja samanlainen on tekeillä ainakin Italiassa. Suomen malli kertoo hyvin sen mistä tähän on tultu, mutta ei yksiselit­teisesti sitä mihin ollaan menossa. Siihen on tulevilla po­liitti­silla valinnoilla edelleen merkitystä demokratiassa.

heinäkuu 2006