Bengt Bergman: Ordet står ännu kvar. En bok om Jan-Magnus Jansson

Söderströms, 198 s., Pieksämäki 2004

Jansson – den sista hövdingen?1115186814_Jansson.jpg

Jan-Magnus Jansson, professori, Ruotsalaisen kansanpuolueen puheenjohtaja, Hufvudstadsbladetin päätoimitta­ja, Åbo Akademin kansleri ym, kuuluu suomenruotsalaisten heimopäälliköiden paina­vimpaan sarjaan. Hänessä on paljon tähän liittyviä lajityy­pilli­siä ominai­suuksia, mutta myös poikkeavia piirteitä, kuten muuta­man runokokoelman julkaiseminen. Hajamie­lisen professorin habi­tuksen takaa löytyi kunnianhi­moinen ja määrätietoinen toimija ja taitava poliitikko. Sen voi aistia myös rkp:n entisen puo­luesihteerin Bengt Bergmanin kirjas­ta, vaikka se ei kovin syväl­lisen tai perusteellisen elämäkerran vaatimuksia pyrikään täyttä­mään.

 Janssonin poliittista olemusta voi kuvata parhaiten kahden hänelle keskeisen ja hänen politiikkaansa määritelleen yhteisön, Nyliberala studentförbundetin ja Paasikivi-Seuran kautta. Vuonna 1937 perustetulla Nyliberala studentförbundetilla ei ole mitään tekemistä sen aatteen kanssa, joka tänään tunnetaan uusliberalis­mina. Nyliberala studenförbundet edusti aikanaan vahvaa sosiaali­li­beralismia ja aktiivista fasisminvastaisuutta – se perustettiin paljolti oikeistoradikaalin Aktiva studentförbundetin vastapai­nok­si – ja se oli kolmen vuosikymmenen ajan suomenruotsalaisen libera­lismin aatteellinen primus motor. 60-luvulla sen toiminta hiipui kun sen aktiivisimmat nuorisojäsenet yksi toisensa jälkeen hakeutuivat vasemmalle, jotkut aina taistolaisiin saakka. Kuvaa­vaa on, että v. 1968 kunnallisvaaleissa yhdistys tuki Helsingissä kolmea ehdokasta – Juha Klemolaa, Marianne Laxenia ja Erkki Tuo­miojaa – joista yksikään ei ollut rkp:n listoilla ja vain yksi ruotsinkielinen.

 Tuossa vaiheessa Jansson oli jo kauan sitten siirtynyt politii­kan suurem­piin ympyröihin. Vuonna 1940 nyliberaleihin liittynyt Jansson oli liian nuori ollakseen mukana yhdistystä perustamassa, mutta v. 1958 perustetun Paasikivi-seuran ja sitä edeltäneen ns. Victorian piirin kantavia ja koko hankkeen liikkeellepanneita voimia hän sen sijaan oli, toimien kahteen otteeseen myös seuran puheenjohtajana.

 Jansson oli Urho Kekkosen mies poliittisesti, vaikkei koskaan jo elämätyylien erilaisuuden vuoksi presidentin perässähiihtäjiin kuulunutkaan. Kun rkp:tä vuonna 1960 ajettiin Honka-liittoon oli Jansson UKK:ta kannattavassa vajaan kolmanneksen suuruisessa vähemmistössä, joka kuitenkin puoluekokouksessa onnistui varmis­tamaan puolueen jäsenille vapaat kädet toimia jomman kumman pääehdokkaan tukijoukoissa. Neljä vuotta myöhemmin Jansson nousi jo puolueen puheenjohtajaksi ilman, että hän valin­tansa varmista­miseksi olisi joutunut tarkistamaan linjaansa. Janssonin vapaa­mielisyyteen kuitenkin kuului myös Georg C. Ehrn­roothin ja muun kekkosen vastai­sen oikeiston sietäminen ja pitämi­nen puolueessa mukana, vaikka hän muutoin veikin puolueensa selvästi keskustayh­teistyön osapuoleksi.

 Eduskuntaan Jansson ei koskaan ollut ehdolla, mutta toimi 70-luvulla parin vuoden ajan Sorsan hallituksen kauppa- ja teolli­suusministerinä. Puoluejohdon ja ministeriyden hän jätti siirty­äkseen Hufvudstadsbladetin päätoimittajaksi. Lehdessä hänen kynänjälkensä näkyi ennen muuta pääkirjoitussivuilla, hänen muu panoksensa journalismille ei historiaan jäänyttä jälkeä jättänyt.

 Kun Kekkonen joutui väistymään asetettiin Jansson rkp:n presi­denttiehdokkaaksi. Ehdokas itse tuntui elätelleen joitain toivei­ta mahdollisuuksistaan porvareiden pienintä yhteistä nimittäjää edustavana kompromissiehdokkaana, mutta ne murskaantuivat Koi­viston ylivoiman alle. Koivistoon Janssonin suhde oli etäinen, eikä sitä helpottanut se että Koivisto torjui Janssonin ehdokkuu­den ulkoministeriksi ja otti tehtävään mieluummin Pär Stenbäckin.

 Jansson pysyi elämänsä loppuun saakka ahkerana ja analyyttisenä poliittisena kirjoittajana. Myös arvostettuna sellaisena, vaikka hän Suomen EU-jäsenyyden aktiivisena vastustajana mar­ginalisoitu­kin. Koiviston seuraajaksi hän olisi toivonut Keijo Korhosta, mutta tämänkin ajauduttua vielä kauemmas syrjään tuki Paavo Väyrysen ehdokkuutta.

 Bengt Bergmanin kirja on sympaattinen lyhyt johdatus Janssonin elämään, mutta kovin kunnioittava sekä mielenkiintoisemmat ja ongelmallisemmat kysymyk­senasettelut sivuuttava. Vaikka olenkin sitä mieltä, ettei yksityiselämää tarvitse poliitikkojen elämä­kerroissa liiaksi tonkia, olisi esim. Janssonin naissuhteista voinut kertoa vähän enemmän kuin rivien välisen kuivan toteamuk­sen, että niitä oli runsaasti.

 Itselleni on jäänyt miellyttävä kuva yhteistyöstä Janssonin kanssa II parlamentaarisessa puolustuskomiteassa ja kehitysyh­teis­työkomiteassa sekä tehdessämme yhdessä vuonna 1981 ilmes­tynyttä keskustelukirjaa Tulevaisuuden varjossa.

 toukokuu 2005