Tarkoitus ei pyhitä keinoja terrorismin torjunnassa

Uusimmat Wikileaks-vuodot ovat jälleen nostattaneet kysymyksiä siitä onko Suomen ilmatilaa käytetty CIA:n kansainvälisen oikeuden vastaisiin laittomiin vankikuljetuksiin ja mikä on ollut Suomen suhtautuminen tätä koskeviin epäilyihin.

Vastaus on yksiselitteinen. Suomi on suhtautunut väitteisiin vakavasti ja tehnyt lukuisia asiaa koskevia selvityksiä vuodesta 2005 alkaen, viimeksi vuosina 2011—2012. Yhdysvalloilta on pyydetty selvitystä lennoista niin ikään ensimmäistä kertaa jo vuonna 2005. Itse olen kaikissa yhteyksissä korostanut, ettei Suomi hyväksy sitä, jos sen ilmatilaa olisi käytetty kansainvälisen oikeuden vastaisesti ihmisoikeuksia loukkaaviin tarkoituksiin. Mitään muunlaista viestiä asiasta ei Suomen edustajilta 2005 eikä myöhemmin ole lähetetty.

Vuonna 2011 ulkoasiainministeriö selvitti yhteistyössä toimivaltaisten viranomaisten kanssa laajasti myöhemmin saaduissa eri raporteissa vankilentoihin yhdistettyjen koneiden vierailuja Suomessa. Nämä tiedot myös julkaistiin. Kun ministeriön keinot saada asiaan lisäselvitystä olivat loppuun käytetyt, luovutettiin kerätty aineisto myös eduskunnan oikeusasiamiehelle.

Pidän erittäin hyvänä, että oikeusasiamies on ryhtynyt tekemään asiassa lisäselvitystä. Oikeusasiamiehellä on kattavat, perustuslaissa säädetyt tiedonsaantioikeudet ja tarvittava erityisosaaminen tällaisen selvityksen tekemiseen. Oikeusasiamies on lähettänyt kymmenille eri tahoille selvityspyyntöjä, joihin ulkoasiainministeriö tulee omalta osaltaan vastaamaan kattavasti.

On muistettava, ettei sitovaa näyttöä siitä, että Suomen ilmatilaa olisi käytetty kansainvälisen oikeuden vastaisiin tarkoituksiin edelleenkään ole, mutta selvää on ettei tätä mahdollisuutta myöskään voi sulkea pois. Tärkeätä on myös alleviivata, ettei tähän liittyen ole mitään syytä epäillä, että yksikään suomalaisviranomainen olisi ollut millään tavoin osallinen tällaiseen toimintaan tai siitä tietoinen.

Terrorismin vastaisessa toiminnassa – sodassa, kuten silloinen amerikkalainen retoriikka kuului – on tapahtunut viime vuosikymmenellä vakavia ihmisoikeuksia ja kansainvälistä oikeutta loukkaavia ylilyöntejä. Paitsi että ne ovat itsessään tuomittavia, ovat ne myös voineet osaltaan toimia tavoitteen vastaisesti ja ruokkia terroristisen toiminnan kasvualustaa.

Tapahtuneisiin rikkomuksiin liittyviä selvityksiä jatketaan edelleen ja ne voivat joissain tapauksissa johtaa myös oikeustoimiin. Kokonaisuudessaan tilanne on kuitenkin merkittävästi korjaantunut ja terrorismin vastainen kansainvälinen yhteistyö on myös sen myötä tehostunut. Tässä on Suomikin täysimääräisesti mukana eikä meidän suhtautumisestamme terrorismin tuomitsemiseen ja siihen syyllistyneiden saattamiseen oikeudelliseen vastuuseen voi olla mitään epäselvyyttä.

9.2. 2013