Kyberturvallisuusstrategia

Hallitusohjelmassa on kirjaus kansallisen kyberturvallisuusstrategian valmistamisesta. Esitys on nyt valmis valtioneuvoston käsiteltäväksi. Kyberturvallisuuden merkitystä ja haasteita tuskin tarvitsee erikseen korostaa, päivittäisen uutisoinnin seuraaminen riittää siihen.

Globaali kybertoimintaympäristö on yhdistänyt valtioita, yrityksiä ja kansalaisia entistä läheisemmiksi. Tämä kehitys on lisännyt merkittävästi hyvinvointia, mutta tuonut mukanaan myös aivan uudenlaisia riskejä.

Liikenne- ja viestintäministeriö sekä puolustusministeriö ovat ensisijaisia toimijoita kyberturvallisuudessa, mutta myös ulkoministeriöllä on keskeinen rooli sitä koskevassa kansainvälisessä yhteistyössä. Siihen liittyen olemme kansainvälisessä ihmisoikeuspolitiikassamme kiinnittäneet erityistä huomiota avoimeen tiedonvälitykseen ja sananvapauden toteutumiseen myös internetiä ja muita viestintäteknologioita käytettäessä.

Hallitukselle esiteltävä kyberturvallisuusstrategia on laadittu läheisessä yhteistyössä eri hallinnonalojen sekä yksityisen sektorin kesken. Toisin kuin Helsingin Sanomien uutisoinnissa väitetään, ei sen valmistelussa ole myöskään ollut ollut poliittisia vastakkaisuuksia esim. kansainväliseen yhteistyöhön tai toimivaltakysymyksiin liittyen.

Virkamiesten mahdolliset sopeutumisongelmat poliittiseen päätöksentekoon ovat eri asia. On luonnollista, että poliittisesti vastuulliset ministerit pitävät kiinni siitä, että hallituksen päätettäväksi tuodaan vain yksiselitteisesti ymmärrettäviä ja hyväksyttäviä linjauksia. Sellaisia taustamuistioita, joita ei ole poliittisten päätöksentekijöiden kanssa asiaan kuuluvasti valmistelu, ei tällaiseen päätöksentekoon voida liittää.

19.1. 2013