”Hyvinvointivaltion arvot ja tutkimus”, puhe HY:n valtiotieteellisen tiedekunnan 60-v. juhlassa, 9.5.2005

Tieteen tavoitteena on inhimillisen tiedon, ymmärtämisen ja osaamisen kasvattaminen. Vaikka tieteenharjoitta­minen tässä suhteessa on siis itseisarvoista, niin harva tieteen tekijä kuitenkaan tekee työtään ajattelematta ja pyrkimättä samalla siihen, että tämä myös lisää mahdollisuuksia tehdä maailmasta ihmisille parempi paikka elää.

 Yhteiskuntatieteitten osalta tämä yhteys on erityisen vahva. Yhteiskuntatieteilijöillä on myös muita suurempi valmius itsekin osallistua politiikkaan. Monen osalta tähän motivoi näkemys, että tieteellinen tieto ja sen johdonmukainen ja järkiperäinen sovel­taminen on avain yhteiskunnallisen kehityksen ohjaamiseen toivo­tulla tavalla.

 Tämä kuulostaa vastaansanomattomalta – ainakin niin kauan kun emme kysy kuka toivoo ja mitä ja miten; ts. niin kauan kun emme tuo arvoja keskusteluun. Humen giljotiini pätee edelleen: siitä miten asiat ovat ei voi johtaa sitä miten niiden pitäisi ola.

 Siksi valistushenkinen yhteiskunnallinen insinöörityö – social en­ginee­ring – on aina ollut kiistanalaista. Erityisesti postmo­dernismin aikana se on nähty jopa vaaralliseksi. Zygmunt Bauman esimerksiksi näkee selvän yhteyden valistuksen edistysuskoon pohjautuvan rationaalisen muutoksen tavoittelun ja 20. vuosisadan keskistysleirien ja kansamurhien välillä.

 On mahdollista rakentaa looginen yhteysketju rationalistisen yhteis­kuntapolitiikan ja kansanmurhien välille. Ei ole vaikea osoittaa historiasta esimerkkejä, miten hyvät aikeet ja ihan­teet ovat voineet johtaa totalitarismiin ja rikoksiin ihmisyyttä vastaan, mutta tieteellisesti todistettua sääntöä ei tästä voi tehdä.

 Sen sijaan, että julistaisimme maailmanparannuksen yleensä ja tieteellisen maailmanparannuksen erityisesti vaarallisiksi ja torjuttaviksi pyrkimyksiksi, on perustellumpaa pyrkiä analysoi­maan miksi, miten ja millaisissa olosuhteissa ne voivat johtaa alkuperäisten tavoitteidensa groteskiin irvikuvaan.

 Tällainen puhe ja analyysi on tavanomaista ja perusteltua sil­loin, kun käsittelemme fasismia, natsismia, ns. tieteellistä sosialismia ja kommunismia. Kuitenkin samaan yhteyteen on pyritty liittämään myös 20. vuosisadan jälkipuoliskon hyvinvointivaltio, jos ei muuten niin sillä perusteella, että jotkut sen keskeiset suunnan­näyttäjät – kuten Suomessa Pekka Kuusi – ovat itse julis­tautuneet rationaali­sen yhteiskuntapolitiikan edustajiksi.

 Hyvinvointivaltiota ei kuitenkaan tule heittää pois postmodernin pesuveden mukana, vaikka se joidenkin nimenomainen tarkoitus onkin.

 Vaikka hyvinvointivaltion kritiikkiä tänään voidaan esittää uusliberalismin sanankääntein vastauksena maailman muutoksiin yleensä ja globalisaatioon erityisesti, niin pohjimmiltaan kri­tiikissä on hyvin vähän jos lainkaan sellaisia elementtejä, jotka eivät olisi olleet aina kaiken sosiaa­lipolitiikan kritiikissä esillä. Uusliberalisminkin uudistushakuisuus on oikeammin paluuta hyvin vanhaan luokkayhteiskuntamalliin.

 Uusliberaalit torjuvat tämän viittaamalla siihen, että eivät suinkaan kannata perinnöllisen aseman määrittämää luokkayhteis­kuntaa vaan avointa mahdollisuuksien tasa-arvoa ja markkinoiden määrittämää talouden ohjausta ja tulojen jakaantumista. He siis tavoittelevat eräänlaista markkinoiden diktatuuria, joka ei anna oikeutusta vapaalle ja kansalaisten tasa-arvol­le perustu­vien enemmistöjen ohjaamalle päätöksenteolle, jos se loukkaa mark­kinoiden toimintaa. Samalla tavoin proletariaatin diktatuuri halveksi enemmistöjä, jotka olivat ristiriidassa vallankäyttöjien tulkitseman työvä­enluokan tahdon kanssa.

 Tässä ei ole tilaisuutta eikä tarvetta mennä näiden kärjistetty­jen väitteiden lähempään analyysiin, vaan muistuttaa siitä, että arvot vaikuttavat aina hyvin monitahoisesti ja -tasoisesti sekä sii­hen, miten maailmaa tulkitaan, että siihen miten sen haluttai­siin toimivan.

 Siihen voiko hyvinvointivaltio lentää, ts. onko se teoriassa mahdollinen vai tuhoontuomittu pyrkimys, ei kannata kuitenkaan liiaksi keskittyä, sillä sittenkin tärkemämpää on katsoa miksi se todellisuudessa kuitenkin lentää ja tutkia miten sen lentoa voitaisiin paran­taa.

 Arvopohjainen keskustelu ja arvoteoretisointi ei suinkaan ole turhaa, vaan sillä on myös paikkansa yhteiskunta­tieteissä. Yli­opisto on oikea ympäristö myös sen harjoitta­miseen. Vielä tär­keämpää on kuitenkin, arvojen mahdollisimman avoimen tunnusta­misen ja tunnistamisen jälkeen, pyrkiä arvovapaaseen tieteenhar­joittamiseen, vaikka se ei koskaan olisikaan täysin mahdollista.

 Tieteellisen tiedon rajallisuuden tunnustaminen yhteiskuntapoli­tiikassa ei saa johtaa turhaan vaatimattomuuteen sen suhteen, etteikö yhteiskuntatieteiden tuloksia olisi sekä toivottavaa että mah­dollista käyttää politiikan apuna. Politiikka tulee aina heijastamaan päättäjien arvoja ja mielipiteitä, eikä arvoja voi tieteellisesti määritellä oikeiksi tai tai vääriksi. Se ei kui­tenkaan tarkoita tieteellisen metodin hylkäämistä silloin kun hankitaan tietoa yhteiskunnasta ja eri politiikkavaihtoehtojen vaikutuksista.

 Päätöksentekijöillä tulee olla käytettävissään niin paljon tutkittua tietoa kuin mahdollista. Tällaista tietoa sinänsä on saatavilla, mutta sitä ei välttämättä saada tai oteta käyttöön siellä missä päätöksiä tehdään.

 On surullista havaita, että yhteiskuntatieteet olivat suositum­pia ja arvostetumpia silloin, kun sosiaalipolitiikkaa laajennet­tiin hyvinvointivaltion rakennusvuosina. Samanlainen valmius tutkimuksen käyttöön nyt, kun agendalla on paremminkin ollut sosiaalipolitiikkaan kohdistuvat säästöt, leikkaukset ja alasajo, olisi vähintään yhtä tärkeätä.

 Tämä ei johdu niinkään tutkimusvoimavarojen vähäisyydestä kun yhteiskuntatieteisiin kohdistuvasta vähättelystä – kommunismin romahdusta seurannut postmoderni ilmiö sekin.

 Mutta miksi suunnittelematon ja tutkimaton yhteiskuntapolitiikka olisi demokraattisessa yhteiskunnassa parempaa kuin suunnitteltu ja tutkimukseen perustuva? Näin kuitenkin tuntuu olevan, kun vertaa vaatimattomankin, mutta tarkoin suunnitellun ja tutkitun yhden miljoonan menonlisäysesityksen kohtaloa siihen, miten miljardi voidaan hyvin kevein ideologisin ja tutkimattomin perus­tein heittää vero­alennuksiin.

 Sopii myös kysyä, ovatko yhteiskuntatieteiden harjoittajat oman hiljaisen alistumisensa vuoksi itse osasyyllisiä tähän yhteiskun­tatutkimuksen devalvoitumiseen.

 Hyvinvointivaltion makrotasoista tutkimusta tarvitaan alkaen esim. siitä, mikä on hyvinvointivaltion koon ja laajuuden suhde kansalaisten tosiasialliseen hyvinvoin­tiin. Yhtä paljon sitä tarvitaan myös hyvinvointivaltion kehittämisesitysten – tai siihen kohdistuvien leikkausten – seurausten arvioimiseen.

 Hyvinvointivaltiotutkimusta tehdään monessa paikassa. Sitä tulisi tehdä paljon enemmän ja monipuolisemmin myös suoraan päättäjien kanssa vuorovaikutuksessa olevien ja avoimesti ar­vosidonnaisten tutkimuslaitosten ja think-tankien toimesta.