Euroopan romanifoorumia koskeva tiedotus- ja keskustelutilaisuus, 24.2.2004

Arvoisat kuulijat,

Minulla on ilo toivottaa Teidät tervetulleiksi ulkoasiainministeriöön keskustelemaan Euroopan romani- ja vaeltajafoorumista tähän tilaisuuteen, jonka olemme järjestäneet yhteistyössä romaniasian neuvottelukunnan kanssa.

Kuten tunnettua, Tasavallan Presidentti Tarja Halonen esitti Euroopan neuvoston parlamentaariselle yleiskokoukselle 24. tammikuuta 2001, että Euroopan romaneille tulisi luoda neuvoa-antava elin, joka edustaisi heitä yleiseurooppalaisella tasolla. Romanijärjestöjen tuki hankkeelle loi lähtökohdan sille, että aloitetta ryhdyttiin viemään eteenpäin. Myös Euroopan neuvoston parlamentaarinen yleiskokous ja ihmisoikeusvaltuutettu lähtivät rohkeasti tukemaan hanketta.

Aloitteen taustalla oli romanien asema suurena eurooppalaisena vähemmistönä (8-10 miljoonaa), jonka mahdollisuudet tuoda esiin näkemyksiään ja edistää sekä kansalais- ja poliittisia oikeuksiaan kuin taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksiaan ovat olleet riittämättömät monissa Euroopan maissa.

Romanien omat järjestöt ja myös eri maiden hallitukset ovat monin tavoin pyrkineet parantamaan romanien asemaa. Edistystä on tapahtunut, kuten olemme voineet Suomessakin todeta. Romaneihin kohdistuu silti edelleen voimakasta rasismia ja syrjintää eri puolilla Eurooppaa. Ihmisoikeusjärjestöt raportoivat jatkuvasti vakavista ongelmista esimerkiksi koulutuksessa, työnsaannissa, asumisessa ja osallistumismahdollisuuksissa. Näiden ongelmien korjaamisessa tarvitaan romanien omaa asiantuntemusta.

Ihmisoikeudet kuuluvat Suomen hallituksen ulkopolitiikan painopistealueisiin. Hallitusohjelman mukaisesti hallitus harjoittaa aloitteellista ihmisoikeuspolitiikkaa niin kahdenvälisissä suhteissa, Euroopan unionissa kuin kansainvälisissä järjestöissä.

Miksi foorumia on haluttu ajaa nimenomaan Euroopan neuvoston yhteyteen? Euroopan neuvoston perustehtävänä on ihmisoikeuksien vahvistaminen. Se vahvistaa merkittävällä tavalla maanosamme turvallisuutta edistämällä demokratiaa, ihmisoikeuksia ja oikeusvaltion toimintaa Euroopassa. Järjestön vahvuutena on korkeatasoinen normipohja ja ainutlaatuisen tehokas mekanismi ihmisoikeusnormien täytäntöönpanemiseksi. Euroopan ihmisoikeussopimus, Euroopan sosiaalinen peruskirja, vähemmistöpuiteyleissopimus, alueellisia ja vähemmistökieliä koskeva eurooppalainen peruskirja sekä Euroopan kulttuuriyleissopimus luovat perustan eurooppalaiselle ihmisoikeusalueelle.

Euroopan neuvosto antaa näin ollen juuri sopivan kehyksen romaneiden ihmisoikeuksien edistämiseksi Euroopassa. Romaneiden omat näkökannat kuuluvat eikä niitä voi jättää huomiotta, kun taustalla on merkittävä eurooppalainen järjestö kuten Euroopan neuvosto, joka tarjoaa tukensa foorumin työlle. Sihteeristön asiantuntemusta ja tukipalveluja voidaan käyttää hyväksi foorumin toiminnassa ja sen kannanottojen valmisteluissa.

Myös muut eurooppalaiset järjestöt, kuten Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö ETYJ, ovat luvanneet tukea foorumin toimintaa eikä foorumin sijainti Euroopan neuvoston yhteydessä estä laajaa yhteistyötä eri tahojen kanssa. Mainittakoon, että ETYJ hyväksyi viime vuoden joulukuussa toimintasuunnitelman romanien aseman parantamiseksi jäsenmaissaan ja myös tässä suunnitelmassa Euroopan romanifoorumin tuleva rooli tunnustetaan. Tärkeää on, että jatkossa foorumilla on mahdollisuus kehittää yhteistyötä myös Euroopan unionin kanssa.

Suomen tavoitteena on edistää valmisteilla olevan romanifoorumin avulla romanien ihmisoikeuksia ja perusvapauksia täysimääräisinä, siten kuin ne määritetään kansainvälisissä ihmisoikeusnormeissa. Erityisesti romanien tulee voida osallistua ja vaikuttaa niihin asioihin, jotka koskevat heidän omaa elämäänsä, työtekoa, asumista, terveyttä, kieltä ja kulttuuria.

Romanit ovat vähemmistönä kaikissa asuttamissaan valtioissa. He eivät ole vielä riittävästi poliittisesti edustettuina kansallisella tai kansainvälisellä tasolla. Kun romaneita ei vielä juuri ole kansallisissa instituutioissa saati kansainvälisissä järjestöissä, Euroopan romanifoorumi voi tarjota heille kanavan tulla kuulluiksi.

Euroopan romanit saavat foorumin kautta äänensä paremmin kuuluviin, heidän näkemyksensä leviävät tiedotusvälineisiin, hallituksille, kansalaisjärjestöille ja yksityiselle sektorille. Foorumi voi itsenäisesti antaa mielipiteensä ja tehdä ehdotuksia ja suosituksia päättäjille eurooppalaisella tai kansainvälisellä tasolla, mutta se voi yhtä hyvin osoittaa kommenttinsa myös kansallisille, alueellisille ja paikallisille päättäjille. Foorumi on neuvoa-antava, mutta päättäjät joutuvat kuulemaan sen näkemyksiä ja sen esityksiä tuskin voidaan jättää huomiotta.

Euroopan romanifoorumin valmistelut ovat vielä kesken Strasbourgissa mutta pyörää ei kuitenkaan enää voida kääntää ympäri.

Haluankin jo tässä vaiheessa kiittää romaniasiain neuvottelukunnan puheenjohtajaa Gunnar Janssonia siitä työstä, jonka hän teki ad hoc -työryhmän puheenjohtajana. Hänen työryhmänsä raportti loi pohjan sen jälkeen tehdylle työlle. Suurlähettiläs Ann-Marie Nyroosin johdolla Euroopan neuvoston hallitusten työryhmä on viime vuoden maaliskuusta lähtien jatkanut foorumin perustamiseen liittyvien kysymyksen käsittelyä. Ranskan tuki hankkeelle kesästä 2003 lähtien vauhditti neuvotteluja. Romanijärjestöjen oma työ on ollut vakuuttavaa ja yhteistyö romaniedustajien kanssa on sujunut hyvin sekä täällä Suomessa että Strasbourgissa.

Suomi on katsonut, että kaikkien niiden Euroopan neuvoston jäsenmaiden, joissa on romanivähemmistö, romaniväestöillä tulee olla edustus foorumissa. Suomalaisilla romaneilla tulee näin ollen olla paikka perustettavassa elimessä ja maamme romanit voivat foorumissa jakaa kokemuksiaan.

Suomessa on sellaisia järjestelmiä (esimerkiksi romaniasiain neuvottelukunta) ja oikeuksia (perustuslakiin kirjattu romanien oikeus omaan kieleen ja kulttuuriin), joiden tunnetuksi tekeminen voi auttaa monia maita kehittämään omia ratkaisujaan.

Foorumi myös kehittää osaltaan romanien valmiuksia osallistua päätöksentekoon ja kansainväliseen yhteistyöhön. Foorumi lisää romanien piirissä tietoisuutta romaneille kuuluvista oikeuksista ja valtioiden velvollisuuksista huolehtia oikeuksien toteutumisesta. Samalla foorumi antaa myös entistä enemmän vastuuta romaneille itselleen.

Toivon, että tuleva foorumi tarjoaa romaneille hyödyllisen keinon aktiivisesti vaikuttaa romanivähemmistöjen elinolosuhteisiin ja romanikielten ja -kulttuurien kehittämiseen osana yhteistä eurooppalaista perinnettä ja identiteettiä sekä niitä eurooppalaisia arvoja, joita Euroopan neuvosto olemassaolollaan ja toiminnallaan symboloi.