”Muutosturva”. Kolumni Uutispäivä Demarissa 27.4. 2006

Samanaikaisesti kun lähes viikottain voimme lukea otsikoista satojen – tai UPM:n tapauksessa tuhansien – työpaikkojen sulkemi­sesta Suomessa on kuitenkin uusia työpaikkoja jo pitkään syntynyt enemmän kuin vanhoja menetetään. Uudet työpaikat ovat erilaisia, osin palvelualojen matalapalkkatöitä, mutta myös tavoiteltuja korkean osaamisen ja tuottavuuden töitä tarjoavia.

Kaikki siis hyvin, kun rakenne­muutos etenee, talous kasvaa, valtion kassa täyttyy ja työpaikat lisääntyvät? Jatkuva muutos, jossa vanhoja työpaikkoja häviää ja uusia syntyy, on minun­kin mielestäni väistämätön ja osa Suomen ta­loutta ja hyvinvointia vahvis­tavaa kehi­tystä. On kuitenkin varottava sortu­masta demarei­den helmasyntiin, makrotalouden luvuilla kers­kailuun ja n.s talousasiantuntijoiden kiitoksissa paistatteluun.

En tiedä onko heidän kiitoksensa objektiivinen totuus. Vähäva­rais­ten aseman parantamistarpeesta syntyneelle poliitti­selle liikkel­le sen yhä suuremman ihmisjoukon subjektiivinen tuntemuksen, joka välittyy Juha Siltalan kirjasta Työelämän huonontomisen lyhyt historia, tulee olla paljon merkittävämpi peruste poli­tiikan onistumisen tai epäonnistumisen arvioimiselle.

On ymmär­rettä­vä, ettei­vät kaikki näe Suomen talouden suurta menestystarinaa samoin. Muutok­set,jot­ka jakavat ihmiset koroste­tusti voitta­jiin ja hä­viäjiin ja kasvattavat tuloeroja synnyt­tävät myös monia pelko­ja ja ahdis­tuksen aihei­ta.

Kun EVA-uskoiset vaativat lisää uudistuksia, reformeja ja muu­tok­sia ne esitetään ikäänkuin ainoa muutok­sen suunta olisi paluu suurempaan eriarvoisuuteen ja yhteiskun­taan, jossa vauraus ja edut kasaantuvat yhä harvemmille. Ei siis ihme, että se on saanut monet ihmiset suhtautumaan kielteisesti ja jopa pelokkaasti heille tyrkytettyihin muutosvaatimuksiin.

Vaatimus paremmasta muutosturvasta on siksi kiihtyvän globa­lisaation aikakautena kes­kei­nen. Sillä ei suinkaan haeta turvaa muutosten estämiseksi vaan turvaa muutos­ten kouriin joutuville. Tämä ratkaisee kyetäänkö muutokset näkemään mahdollisuute­na. Tänään ne ovat uhka vanhan turvalli­sen työnsä menettä­ville ihmi­sille. Riittävän ison työpaikan katoami­nen voi pahim­millaan asettaa koko­naisen yhdyskunnan ole­massa­olon kyseen­alai­seksi.

Laajaa ja vahvaa muutos­turvaa tarvi­taan, jotta tällai­siin pel­koi­hin ei olisi aihetta. Muutosturvan parantamises­sa saatiin pääna­vaus viime tuporatkaisussa, mutta eivät epäkohdat vielä tällä tulleet korjatuiksi. Kolmikantaiset sopimukset ovat välttä­mättömiä myös siksi, että niiden kautta saadaan työnantajat kantamaan vähän laajempaa yhteiskuntavastuuta, mutta yksin nekään eivät riitä.

Muutosturva ei tarkoita vanhojen työntekijöiden saavu­tettujen etujen pyhittämistä. Kyse on yhtä paljon siitä, että tunnistam­me epätyypillisten työsuhteiden maailmassa pysyvästi elävien ihmis­ten, uudissanan mukaan ”prekariaatin” ongelmat ja tarpeet. Vihre­ät ovat pyrkineet ottamaan heidän asiansa ajamisen tavara­merkik­seen ja hyvä niin. Tulosta ei kuitenkaan synny vain mar­ginaali­ryhmien voimin ilman sosialidemokraattien voimaa. Tulosta ei myöskään tule jos siihen pyritään luomalla vastakkainasettelu­ja eri työntekijäryhmien tai sukupolvien välille. Siitä hyötyvät vain työnanta­jat.