”Avtalssamhällets slut?”, kolumni, Hufvudstadsbladet, 5.7.2005

 

 Är allt bra nu igen efter  att papperslockouten och gränsö­vervakarnas strejk har avslutats med avtal, som alla har funnit rimliga? Det har många med skäl betvivlat.

 För det första var det förvånadsvärt att vi överhuvudtaget fick en s.k. inkomstpolitisk helhetslösning. Aldrig tidigare har det varit tänkbart att man skulle godkänna en omfattande in­komst­po­li­tisk lösning i en situation, där landets största export­gren, dvs skogindustrin från första början ställde sig utanför lösnin­gen, med en lång lista av andra branscher som också tog avstånd från lösningen. Det var kanske lättare att acceptera därför, att det var pappers arbetsgivarsida, inte facket, som sade nej till inpo-lösningen.

 Tidigare beskrevs konstellationen som antingen en centraliserad inpo-lösning eller en strid på arbetsmarknaden. Nu fick vi båda. Det är uppenbart, att inpon inte blev så viktig i första hand p.g.a. förhållandena på arbetsmarknaden. Den var viktig därför, att med den blev det möjligt att genomdriva sådana skat­telättnader som överskred de ramar man hade kommit överens om i regeringsprogrammet. Särkskilt avskaffandet av förmögen­hetsskatten skulle ha varit föremål för en mycket mera kri­tisk behan­dling, om man hade försökt få den accepterad utan kopp­lingen till inpon.

 Att skattepolitiken anknyts till avtalsrörel­sen är i många av­seenden tvivelaktigt, även om det i vissa fall har bidragit till stabilitet och sund ekonomisk politik. Det står i alla fall klart, att det inte längre  går att köpa mode­ration på arbetsmarknaden med skattelättnader, i synnerhet då det alltmer kommer att vara fråga om de förmåner som arbetsgivar­sidan vill ha som pris för sitt deltagande i avtalen.

                   x         x         x

 Den andra frågan som papperlockouten reser är, vad skall överhuvudtaget hända med trepartssamarbe­tet och de omfattande och centraliserade kollektivavtal som varit kärnan i vårt avtals­samhälle och uppvisat goda resultat? Det är inte bra att sprida pessimism beträffande deras framtidsutsikter, men klart är, att nu behöver vi en grundlig utvärdering och analys av läget. Det krävs större flexibilitet, för att avtalsmekanismen också i framtiden kan vara den till­gång  den hittils har varit. Men det är inte bara löntagarna, utan minst lika mycket arbetsgivarna, som bör uppvisa denna nödvändiga flexibilitet.