”GULAG och Abu Ghraib ”, kolumni, Hufvudstadsbladet, 20.7.2004

Erkki Tuomioja

GULAG OCH ABU GHRAIB

– kolumn för Hbl 20.7.2004

Alexander Solshenitzyn gjorde akronymen GULAG till ett internationellt känt begrepp och allmängiltig synonym för straffläger med sitt monumentalisk verk över GULAG-arkipelagen. Solshenitzyn grundade sitt verk mest på muntliga historier och det är först nu som Anne Applebaum har kommit ut med den första systematiska historien över GULAG-systemet. Hon har även fått ta del av gamla sovjetarkiv. Den bild som utformas på basen av sovjetbyrokratins egna anteckningar är på sätt och viss ännu fruktansvärdare än de som man kan utläsa ur de överlevandes skildringar.

Även om en forskare som Applebaum har fått ta del av arkivmaterialet är det ännu långtifrån lätt att få ett grepp om det grymmaste kapitlet un der sovjettiden. I Ryssland har man fortfarande en kluven attityd till det förgångna. Tyvärr tycks utvecklingen ha gått i riktning mot en alltmer avvisande hållning till kritik eller ens diskussion om sovjettidens brott. Det finns ingen motsvarighet i Ryssland till det tyska begreppet vergangenheitsbewältigung, varken i språket eller historieforskningen.

GULAG-systemet avvecklades efter Stalins död, men det betydde inte att politiska fångar och läger skulle inte skulle ha förekommit efter det. Som störst var antalet lägerfångar under Stalin-tiden omkring två och en halv miljon människor. Under hans efterträdare sjönk antalet drastiskt. Under Stalin-tiden skickades människor till lägren ofta utan något reellt skäl; under Brezhnev fanns det åtminstone reella skäl i form av den systemkritik dissidenterna hade gjort sig skyldiga till.

X X X

Det nya Ryssland har inte återinfört någon GULAG, men annars är det ganska trist med det ryska rättsväsendet. Det är svårt att tala om något rättstat i Ryssland i västerländsk mening. Man kan väl anta att det sätt på vilket Horodkovski skaffade sig resurserna för sitt oljeimperium knappast skulle tåla en strikt rättslig granskning. Likaså är det svårt att tro att det avsevärt skulle ha avvikit från det sätt på vilket de andra ryska oligarkerna skaffade sin egendom.

Ryssland ligger ingalunda i toppen i världens fångstatistik. Topplatsen innhålls suveränt av USA, med över två miljoner fångar. Både i absoluta siffror samt i förhållande till befolkningen är USA världsettan. Kina med fem gånger mera människor har mindre än hälften av antalet fångar i USA. Också jämfört med Kuba (Guantanamo borträcknat) har USA klart mer än två gånger mera fångar per 100 000 invånare (686 respektive 297).

Att fängelseskandalen i Abu Ghraib har väckt relativt mindre bestörtning i USA än i Europa kan ha ett samband med att fängelseförhållandena och behandlingen av fångar i USAs egna fängelser också har kritiserats av Amnesty och andra människorättsorganisationer.

Fängelseförhållandena dyker ganska sällan upp i rubrikerna. De är dock ett viktigt kriterium för bedömandet av rättstats- och människorättsförhållandena i olika länder. Vi bör minnas, att också Finland har fått anmärkningar beträffande sina fängelser från internationella övervakningsorganer.