Sebastian Haffner: Von Bismarck zu Hitler. Ein Rückblick

Knaur, 334 s., Ulm 20011122380013_bismarck.GIF

Bismarckista Hitleriin

 Vuonna 1907 Berliinissä syntynyt Sebastian Haffner lähti vuonna 1938 juutalaisen vaimonsa kanssa maanpakoon Lontooseen. Siellä hän teki loisteliaan uran maineikkaan Observer lehden ulko­maan­toimit­tajana ja kolumnistina. Hän palasi v. 1954 synnyin­maahansa lehden kirjeen­vaihtajana vuoteen 1962, jolloin siirtyi kirjoitta­maan Die Zei­tiin. Hän kuoli v. 1999.

 Juristin koulutuksen saanut Haffner teki elämäntyönsä pohtivana journalistina. Hän julkaisi myös useita histo­riaa käsitteleviä kirjoja, jotka analyysinsä ja selkeän tyylinsä puolesta ovat valaisevampaa ja mielenkiintoisempaa tekstiä kuin mihin useimmat ammatti­historioitsijat kykenevät. Merkittävin näistä kirjoista on Bis­marckin vuonna 1871 synnyttämän ja Hitlerin vuonna 1945 upot­taman Saksan Reichin vaiheet kertaava teos Von Bismarck zu Hit­ler. 

 Kirja ilmestyi ensimmäisen kerran vuonna 1987, mutta ei ole vielälään millään tavoin vanhentunut. Tästä kertoo sekin että siitä on jatkuvasti otettu otettu uusia painok­sia myös Saksan yhdisty­mi­sen jäl­keen. Ei Haffner toki erehty­mätön ollut varsin­kaan tule­vai­suuden suhteen, eikä hän nähnyt Saksan jäl­leenyhdis­tymisen mah­dollisuut­ta vielä muutamaa vuotta ennen sen toteutu­mista – mutta kuka muu sitten näki?

 Haffner keskittyy suuriin linjoihin selkeällä ja loogisesti perustellulla tavalla. Hän käy läpi saksalaiskansallisen liikkeen synnyn ja suuntaukset ja toteaa, miten Saksan keisarikunta syntyi Bismarckin Preussin ja vasemmistoliberaalien epäpyhän liiton kautta. Haffner on, jos ei nyt Bismarckin ihailija, niin kuiten­kin hänen arvostaja ja on varma, ettei Bismarck olisi sallinut sellaista ajautumista maailmansodan katastrofiin, kuin hänen seuraajiensa aikana tapahtui.

 Weimarin tasavalta syntyi onnettomissa merkeissä eikä sitä kukaan oikein tuntenut omakseen. Eivät edes kaikki sosialidemo­kraatitkaan, ainakin heidän johtajansa Friedrich Ebert olisi mieluum­min säilyttänyt perus­tuslaillisen monarkian, mutta se ei ollut mahdollista enää sen jälkeen kun puolueen kakkosmies Philip Scheidemann oli valtiopäivätalon parvekkeelta mennyt julistamaan tasavallan perustamisen sitä vaatineille riemuitseville joukoil­la.

 Ebert joutui sitten itse vastentahtoi­sesti uuden tasavallan ensim­mäiseksi presiden­tiksi. Weimarin toinen ja viimein presi­dentti olikin sitten jo marsalkka Hinden­burg, oi­keistolainen monarkisti ilman mitään sitoutumista tasa­valtaan ja demokratiaan, Hänen takanaan Reichswehrin komentaja Schleicher punoi juoni­aan tasavallan pään menoksi.

 Weimarin tasavalta olisi Haffnerin mielestä päätynyt oi­keistoautori­taari­seen vallansiirtoon ja demokratian syrjäyttämi­seen ilman Hitle­riäkin. Seuraukset Euroopalle olisivat muutoin olleet saman­kal­taisia. mutta ilman juutalaisiin kohdis­tettua holokaustia, jonka Haffner katsoo olleen Hitlerin omimman panok­sen Saksan ja koko ihmiskunnan historiassa. ­­

 heinäkuu 2005