Tapio Bergholm: Sopimusyhteiskunnan synty I. Työehtosopimusten läpimurrosta yleislakkoon. Suomen Ammattiyhdistysten Keskusliitto 1944-1956

Otava, 623 s., Keuruu 2005

SAK ja sopimusyhteiskunta

 Keskeiset työmarkkinajärjestöt SAK ja STK olivat talvisodan hädän hetkellä yhteisellä julkilausumalla tunnusta­neet toisensa ja ilmaisseet val­miutensa ryhtyä yhteistyöhön. Tällä ns. tammi­kuun kihlauksella ei kuitenkaan ollut vielä suuria välittömiä vaikutuksia työmarkkinakäyttäytymiseen. Työehtosopi­musjär­jestelmä yleis­tyi ja työmark­kinaosa­puolista tuli keskeisiä talous- ja yhteis­kuntapoliittisia vaikut­tajia vasta jatkosodan päätyttyä, mutta silloin sitäkin näkyvämmällä tavalla.

 SAK:n nousu sodan­jälkei­sen Suomen keskei­sek­si talous- ja yhteis­kuntapoliitti­seksi vai­kuttajaksi kulminoi­tui 1.3. 1956 alkanee­seen liki kolme viikkoa kestäneeseen yleis­lakkoon. Vaikka SAK oli ehtinyt sodan jälkeen uhata yleislakolla jo viisi kertaa aiemmin järjestö oli kuitenkin yllättävän valmis­tau­tumaton koi­tokseen. Lakon organi­saatio ja lakko-ohjeet joudut­tiin suurelta osin improvisoi­maan. Tähän nähden yleis­lakko sujui kuitenkin yllättä­vän järjes­täy­tynees­ti. Yleislakon aikainen nahistelu bensa-ase­milla on päätynyt melkein kaikkien aikakautta käsittelevien historiankirjojen kuvitukseen – myös tässä Bergholmin kirjassa – mutta paljon näitä pikkukahinointia olennaisempi asia on, ettei koko Suomen lamauttanut satojen tuhansien ihmisten työtaistelu aiheuttanut yhtään hengenmenetystä tai oleellisia omaisuudentuho­ja.

 Yleislakon yhteydessä pelättiin myös kommunistien liikehdintää, mutta kuten Bergholm osoittaa, niin kommunistit toimivat lakon aikana erittäin solidaarisesti ja vastuullisesti. Heille ei kuitenkaan annettu mitään roolia SAK:n päätök­senteossa eikä heitä myöskään tästä maltillisuudesta ja lojaa­lisuudes­ta muutoinkaan palkittu. Kommunistien ja sosialidemokraattien sodanjälkeisen armottoman valtataistelun muistot ja mustelmat olivat vielä niin tuoreita, ettei luottamusta puolin ja toisin syntynyt. Sosialide­mokraatit olivat jo SAK:ssakin yhä enemmän oman sisäisen puo­lueriitansa repimiä, mutta toisin kuin TUL:ssä he eivät ay-liik­keessä päästäneet kommunisteja käyttämään sitä hyväkseen.

 Muodollisesti SAK voitti yleislakon ja sen keskeisin vaatimus 12 markan yleiskorotuksista tuntipalk­koihin toteutettiin. Inflaatio kuitenkin söi tämän saavu­tuk­sen puolessa vuodessa. Edessä oli ay-liikkeenkin jakanut SDP:n hajaannus ja työväenliikkeen vaikutus­vallan kymmenen vuotta kestänyt laskukausi.

 Tapio Bergholmin SAK historia on selvästi enemmän painottunut yhteiskunta- ja talouspolitiikkaan ja vähemmän yleis- ja järjes­töpolitiikkaan kuin aikaisempi ammattiyhdistysliikkeen historian­kirjoitus. Tällaisena se on arvokas lisä historiantutkimukselle, ja vaikka sopimusmarkkojen yksityiskohtainen vyörytys välillä vähän raskaalta tuntuukin, on teksti myös säilynyt luetta­vana. Toivotta­vasti sopimusyhteiskunta on vielä elossa ja hyvi­ssä voimissa kun kirjan seuraava osa lähivuosina ilmestyy. Ilmassa on näet merkkejä siitä, että joku saattaa vielä joutua otsikoi­maan ay-liikkeen historian uusimman osan sopimusyhteiskun­nan tuhoksi.

 kesäkuu 2005